Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2021 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Максим Миколайович Назар

Українська

Назар Максим Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

Отримав вищу освіту за спеціальністю «психологія» з відзнакою у 2006 р.

Закінчив аспірантуру Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України у 2009 р.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Інтернет-спілкування як чинник особистісних змін у юнацькому віці» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) у 2010 р., науковий керівник – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України С.Д. Максименко.

Замредактора наукового фахового журналу «Технології розвитку інтелекту».

Автор системно-діяльнісної концепції мудрості як психологічного феномену, концепції дистанційної тренінгової роботи через мережу Інтернет, розробок в сфері дистанційного навчання на основі електронно-комунікаційних розробок.

Психолог-консультант, коуч, досвід індивідуальної психологічної роботи – з 2000 р.

Психологічна робота на даний момент здійснюється у таких підходах, як НЛП, транс-НЛП, аналітична психологія, системні аналіз і трансформація, арт-терапія, казкотерапія тощо.

Ведучий тренінгових і семінарських занять психологічного спрямування, презентацій і лекцій, досвід групової психологічної роботи – з 2005 р.

Проведено сотні тренінгів, зокрема сертифікаційних навчальних курсів, психотерапевтичних і коуч-груп, щотижневих тренінгів і семінарів тощо.

Індивідуальна та групова психологічна практика здійснюється на регулярних засадах. Розробляється авторський практичний підхід до психологічної роботи – транс-НЛП.

Має 24 публікації, серед них:

  • Інтернет-спілкування як чинник особистісних змін у юнацькому віці [Текст] : дис. ... канд. психол. наук / Назар Максим Миколайович // К., 2010. – 396 с.;
  • Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / Смульсон М.Л., Машбиць Ю.І. та ін. // Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 240 с.;
  • Концепція інтелектуального розвитку дорослих у віртуальному освітньому просторі [Електронний ресурс] / Смульсон Марина Лазарівна, Лотоцька Юнона Мікаелівна та ін. // Технології розвитку інтелекту. - Т. 1. - № 3. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 2012. – Режим доступу до статті : http://psytir.org.ua/upload/journals/3/authors/2012/Smulson_Maryna_Lazarivna_Lototska_Yunona_Mikaelivna_Ta_Inshi_Kontseptsiya_intelectualnogo_rozvytky_doroslyh_u_virtualnomy_osvitnomy_prostori.doc;
  • Мудрість як психологічний феномен [Електронний ресурс] / Смульсон М.Л., Назар М.М., Мехтіханова Н.М. // Технології розвитку інтелекту. - Т. 1. - № 4. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 2013. – Режим доступу до статті : http://psytir.org.ua/upload/journals/4/authors/2013/Smulson_Maryna_Lazarivna_Nazar_Maksym_Mykolaiovych_Mehtihanova_Nataliya_Mykolaivna_Mudrist_yak_psychologichnyj_fenomen.doc;
  • Особливості психологічного впливу інтернет-навчання на особистість користувачів / М.М. Назар // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, ред. С.Д. Максименко. – Т. XIV, ч. 4. – К., 2012. – С. 158-164;
  • Характерні психологічні особливості дистанційної освіти через мережу Інтернет [Електронний ресурс] / Назар М.М. // Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив. - К., 2013 р. - Режим доступу до статті : http://ispp.org.ua/bibl_11.htm;
  • Проблеми формування віртуального освітнього простору / Назар М.М. // Практична психологія та соціальна робота : наук.-практ. та освітньо-метод. журн. – 2013. – № 2. – С. 75-80.
  • Психологічний вплив спілкування у мережі Інтернет на формування певних особистісних особливостей її користувачів / Назар М.М. // Проблеми сучасної психології. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 4. – С. 239-248;
  • Специфіка психологічного впливу веб-дизайну інтернет-сайтів на користувачів мережі Інтернет / Назар М.М. // Актуальні проблеми психології : Проблеми психології творчості. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 12, вип. 5, ч. 2. – С. 130-140.

Статті Максима Миколайовича Назара

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2021. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.