Вембер В.П.(Київ)

 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
В НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ КОМПЛЕКТІ
З НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

 

В статье рассматривается один из путей повышения эффективности использования электронных учебников – создание учебно-методического комплекта по учебному предмету, который, кроме электронного учебника, включает также печатный учебник, рабочую тетрадь для учеников и методические рекомендации для учителей.

Ключевые слова: электронный учебник, научно-методический комплект.

 

The article focuses on one way of increasing efficiency of the electronic manual use – creation of the instructional set for a curriculum discipline, which, beside electronic manual, includes textbook, exercise book for pupils and methodical recommendations for teachers.

Keywords: electronic manual, instructional set.

 

Важливою умовою використання педагогічних програмних засобів в навчальному процесі є готовність вчителів до роботи з електронними ресурсами. Сучасні педагогічно ефективні електронні засоби навчального призначення, як правило, створюють, щоб забезпечити можливість реалізації сучасних педагогічних технологій. Тому вчителю для ефективного використання таких електронних ресурсів недостатньо просто володіти інформаційно-комунікаційними технологіями, а необхідно також вміти застосовувати інноваційні педагогічні технології, сучасні методи та організаційні форми навчання.

Для підвищення ефективності впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес, а також з метою розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду та методичної підтримки вчителів, що починають впроваджувати електронні засоби навчального призначення на своїх уроках, доцільним є створення навчально-методичних комплектів.

Навчально-методичний комплект з дисципліни – це набір навчальних матеріалів різного призначення, що містить навчальний посібник для учнів, створений у вигляді традиційного друкованого підручника, педагогічний програмний засіб для учнів, робочий зошит, методичні матеріали для вчителів та, можливо, інші компоненти (зокрема, збірник задач, бібліотека електронних наочностей, педагогічний програмний засіб для вчителя, що дозволяє організувати контроль рівня досягнень учнів тощо).

Необхідність створення таких комплектів визначена постановою Кабінету міністрів України від 28 серпня 2003 року № 1378 „Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками”, яка передбачає затвердження „починаючи з 2005 року державного комплекту навчальної літератури для відповідних класів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, що включає навчальну програму, підручник, навчальний посібник (хрестоматія, збірник задач, лабораторний практикум, методичний посібник для вчителя, електронні навчальні засоби)” [6].

Нами створено навчально-методичний комплект з інформатики для учнів 10 класу, в якому:

1. Друкований підручник [2] базується на використанні проектної методики та реалізації діяльнісного підходу до навчання; передбачає обов’язкову роботу учнів на комп’ютері та використання на більшості уроків Інтернет-ресурсів.

Зміст підручника відповідає базовій програмі з інформатики, затвердженій Міністерством освіти і науки України та рекомендованій для використання в середніх навчальних закладах.

Підручник добре структурований – зміст кожного параграфа розбито на дві частини – основний та додатковий матеріал. Основний матеріал орієнтовано на опанування основних питань базової програми з інформатики, додатковий матеріал призначено для поглиблення знань учнів, зокрема при наявності за навчальним планом певного навчального закладу для вивчення інформатики більше ніж 34 години. Використання структурованого у такий спосіб посібника дозволить вчителю здійснювати диференційований підхід у навчанні та організовувати самостійну роботу учнів, навчати учнів як за програмою базового курсу, так і за програмою профільного навчання.

В межах кожної теми посібника основний та додатковий матеріал логічно розбито на невеликі за обсягом змістові частини, кожна з яких має назву у вигляді змістового питання, відповідь на яке і міститься в ньому.

Основний та додатковий матеріал підручника в свою чергу поділяється на дві рубрики – «Вивчаємо» та «Діємо». Рубрика «Вивчаємо» містить стислий теоретичний матеріал, ознайомлення з яким дозволяє учневі здійснити узагальнення змістової частини. Рубрика «Діємо» передбачає виконання учнями практичної вправи на комп’ютері та містить формулювання завдання, виконання якого знайомить учнів з правилами та особливостями роботи з конкретним програмним продуктом, на основі завантаження з компакт-диску (електронного підручника) відповідних файлів з даними, які слід опрацювати згідно з вказаним завданням. Кожна вправа рубрики «Діємо» подана у підручнику у вигляді послідовності вказівок, які учень може виконати на комп’ютері самостійно під час уроку чи після аудиторних занять. Виконання кожної поданої у підручнику практичної вправи супроводжується наочним поданням у вигляді екранної копії результатів кожної дії.

Відеофрагменти виконання певних дій відображені в електронному підручнику, працюючи з яким учень може у відповідному темпі будь-яку кількість разів переглянути відео щодо виконання кожного окремого кроку завдання.

Таким чином, підручник передбачає обов’язкове використання учнями комп’ютера під час опрацювання нового матеріалу, що суттєво відрізняє його від тих, які використовуються сьогодні у навчальному процесі ЗНЗ.

При роботі з підручником для виконання практичної частини кожного уроку передбачається використання учнями файлів, що зберігаються на компакт-диску та містять заготовки, шаблони, а також додаткові матеріали (загальною кількістю більше ніж 500 змістових об’єктів), які необхідні для виконання завдання, але відсутні у друкованому підручнику. Підручник містить посилання на необхідність використання файлів-заготовок. Їх наявність надасть можливість учителю економити час підготовки до уроку, а також ефективно використовувати час уроку, що сприяє досягненню очікуваних результатів навчальних досягнень учнів. Зміст таких файлів орієнтовано на реалізацію завдань соціального та культурного виховання, підвищення мотивації до навчання за рахунок постановки завдань на прикладах з реального життя, що є цікавими для учнів, та дозволяє використовувати запропоновані матеріали для формування саме нових вмінь і навичок, передбачених темою, не витрачаючи час на створення документів „з нуля”.

В підручнику подано також деякі матеріали для ознайомлення з історичним, економічним, культурним життям України, що дозволяє продемонструвати учням міжпредметний характер інформатики як науки, можливості використання інформаційно-комуніка-ційних технологій під час вивчення інших предметів в школі та в реальному житті.

Завдання до кожної теми поділяються на такі рубрики: Обговорюємо, Узагальнюємо, Працюємо самостійно, Працюємо в парах, Досліджуємо, Працюємо в проектах. До деяких завдань на аналіз, порівняння, оцінювання пропонуються відповідні графічні схеми чи таблиці у робочому зошиті, про що додатково вказується у підручнику.

Вже при вивченні перших тем пропонується ознайомлення учнів з педагогічними програмними засобами з різних предметів, що рекомендовані МОН України до впровадження у навчальний процес, що сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, їх прагненню до самостійного поглиблення знань на основі використання ППЗ, надає можливість вчителям інших предметів використовувати такі засоби у навчальному процесі.

Підручник передбачає запровадження вчителями інформатики проектної методики та діяльнісного підходу, наприклад, заплановано виконання учнями двох навчальних проектів. Проект «Подорожуємо Україною» спрямовано на дослідження учнями свого краю, географічних, історичних, культурних особливостей на основі ефективного використання ІКТ.

Другий проект «Інтернет клуб – в наших руках!» має за мету проведення учнями дослідницької роботи та використання при цьому ІКТ для планування роботи Інтернет-клубу. Результати роботи учнів пропонується подавати на Вікі-сторінці за адресою http://eduwiki.uran.net.ua/wiki, використовуючи технології Веб 2.0.

Рубрики «Обговорюємо» та «Працюємо в парах» містять проблемні запитання і цікаві завдання для учнів, виконання яких передбачає обговорення навчальних проблем з однокласниками у парах та малих групах.

Переважна більшість завдань побудовані за принципом необхідності повторення вивченого матеріалу: завдання кожного нового розділу вимагають активізації знань, вмінь та навичок учнів, здобутих на попередніх уроках, зокрема на більшості уроків передбачається використання Інтернет-ресурсів. Більшість Інтернет-ресурсів, що пропонуються для ознайомлення, розміщено на компакт-диску (офф-лайн версії веб-сторінок), що дозволить всім учням мати рівний доступ до навчального матеріалу.

У підручнику наводяться завдання для виконання практичних робіт, які учень може обирати, враховуючи їх різну складність. Для кожного з таких завдань подано орієнтовану кількість балів, які може отримати учень за їх якісне виконання. Це дозволить учням здійснювати саморефлексію та сформувати у них потребу в самооцінюванні власних навчальних досягнень.

2. Робочий зошит [3,4] для учнів надає можливість учню виконати самостійні завдання, що пропонуються у підручнику, та підготуватися до виконання деяких завдань на комп’ютері; містить різнорівневі завдання для тематичних атестацій. Він має структуру, що відповідає структурі підручника, містить різнорівневі цікаві завдання для проведення тематичної атестації, що передбачають виконання учнями розумових операцій на аналіз, синтез та оцінювання. Після кожного розділу в зошиті пропонується бланк самооцінювання для здійснення рефлексії учнями.

Завдання, що містяться у зошиті, подані за допомогою графічних схем, які допомагають учням структурувати теоретичний матеріал. Крім того, робочий зошит містить значну кількість малюнків та копій екранних вікон, що допомагає учневі при відсутності комп’ютера вдома зорієнтуватися та активізувати теоретичні знання, отримані на уроці, та закріпити їх практично.

3. Електронний підручник [5] має структуру, аналогічну до структури підручника; забезпечує високий рівень активності учнів при роботі з матеріалом.

Електронний підручник покликаний не замінити друкований посібник, а доповнити його за рахунок подання навчального матеріалу в іншому вигляді – за допомогою акцентів на ключових поняттях, тез та опорних схем, використання інтерактивних завдань, великої кількості мультимедійного ілюстративного матеріалу, що може використовуватися як при фронтальній роботі з використанням мультимедійного проектора та інтерактивної дошки, так і для самостійної роботи з навчальним матеріалом, узагальнення, повторення тощо; а також додаткових матеріалів, файлів-заготовок та шаблонів для виконання практичних завдань. Такі матеріали надають можливість учителю економити час при підготовці до уроку, а також ефективно організовувати навчальну діяльність учнів на уроці, що сприяє досягненню очікуваних результатів навчання учнів.

Після інсталяції на жорсткий диск комп’ютера встановлюється два модулі педагогічного програмного засобу:

§ „Інформатика-10 (конструктор уроків)” – компонент для вчителя, що дозволяє конструювати „електронний” урок за власним сценарієм, готувати тестові завдання для контролю та самоконтролю тощо;

§ „Програвач уроків” – компонент для учнів, який виконує всі функції електронного підручника, дозволяє переглядати „електронні” уроки у вигляді, передбаченому авторами комплекту, а також нові уроки, створені вчителем. Окремою складовою є набір з більш ніж 500 файлів-заготовок, згрупованих у папки відповідно до структури друкованого підручника.

Крім вказаних компонентів, також встановлюється програма деінсталяції та настанова користувачам.

Електронний підручник [5] задовольняє наступні умови:

§  має структуру, аналогічну до структури друкованого навчального підручника [2];

§  зміст має ієрархічну структуру двох рівнів;

§  кожна тема складається з двох частин: основні запитання та запитання для додаткового розгляду;

§  подання нового матеріалу організовано у вигляді інтерактивних опорних схем із залученням достатньої кількості наочного матеріалу;

§  базується на реалізації діяльнісного підходу до навчання;

§  містить демонстраційні приклади виконання завдань у вигляді відеофрагментів із звуковим супроводом та зображень з анімованими акцентами на об’єкти, що надає можливість учням виконати завдання за зразком з врахуванням орієнтовної основи дій;

§  містить oфф-лайн версії веб-сторінок, з якими передбачено виконання завдань, та файли-заготовки для виконання практичних завдань з кожного розділу посібника;

§  передбачає ознайомлення з програмними засобами навчання різних предметів, що рекомендовані МОН України до впровадження у навчальний процес;

§  в межах розділів передбачені практичні роботи, в яких запропоновані завдання різних рівнів на вибір на основі прозорої та зрозумілої для учнів шкали оцінювання і відкритих критеріїв;

§  розділи завершуються завданнями для роботи над проектами;

§  завдання для здобуття вмінь і навичок та завдання на закріплення спрямовані також на реалізацію завдань соціального та культурного виховання учнів;

§  деякі із завдань для самостійного виконання та завдань на дослідження, що запропоновані в електронному підручнику, містять двохрівневу систему допомоги, де на першому рівні в разі потреби учню надається план виконання завдання, а другий рівень містить результат – демонстрацію процесу виконання завдання або відповідь на нього, що дозволить учневі виконати самоперевірку та самооцінювання;

§  до кожної теми, крім практичних робіт пропонується тест для самоконтролю, що містить тестові завдання різних типів (вибір однієї чи кількох правильних відповідей серед запропонованих, встановлення відповідності, встановлення правильної послідовності тощо), після виконання тесту учні отримують результат та можуть переглянути свої відповіді – які з них є правильними, які неправильними, у разі неправильної відповіді надається підказка з правильною відповіддю на дане завдання;

§  містить глосарій до кожної теми та глосарій всього курсу.

4. Методичний посібник для вчителів містить рекомендації щодо проведення уроків з інформатики; використання методу доцільно дібраних задач, демонстраційних прикладів та інтерактивних методів навчання учнів; зокрема застосування методу проектів та організації роботи учнів у парах і малих групах; реалізації міжпредметних зв’язків; розвитку в учнів критичного мислення; використання на уроках електронного підручника та Інтернет-ресурсів; оцінювання результатів навчальної діяльності учнів за умов використання ІКТ тощо.

При підготовці до уроку вчителем має бути передбачено виважене використання різних складових навчально-методичного комплекту та застосування різних форм діяльності учнів на уроці – крім індивідуальної роботи учня з електронним підручником має передбачатися робота з друкованим підручником, виконання завдань у робочому зошиті, робота учнів в парах та малих групах, а також робота з електронним підручником фронтально під керівництвом вчителя з використанням мультимедійного проектора та інтерактивної дошки.

Важливим питанням є також відповідний добір сфери застосування інформаційних технологій на уроці. Недопустимо, щоб весь урок учні працювали за комп’ютером, необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічних норм роботи, згідно з якими 20 хвилин роботи за комп’ютером змінюються іншими видами навчальної діяльності.

Не обов’язково, щоб протягом уроку всі учні використовували комп’ютери. Часто буває достатньо одного комп’ютера і підключеного до нього мультимедійного проектора. Крім того, не завжди слід прагнути до того, щоб увесь матеріал, який передбачено викласти на уроці, супроводжувався використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Наявність таких складових навчально-методичного комплекту, як робочий зошит та друкований посібник, застосування інтерактивних методів, зокрема навчальної роботи в парах та в малих групах, дозволяє раціонально розподілити навчальний час з дотриманням санітарно-гігієнічних правил та норм, якими визначається час роботи учнів за комп’ютерами на уроці в залежності від їх віку.

Використання різних складових навчально-методичного комплекту, зокрема електронного підручника, застосування інтерактивних методів навчання та різних форм навчання сприяє інтенсифікації процесу навчання інформатики, підвищенню рівня навчальних досягнень та зацікавленості учнів, формуванню навичок самостійної роботи, підготовці учнів до майбутньої ефективної діяльності в інформаційному суспільстві.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Моисеева М.В. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / М.В. Моисеева, Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.И. Нежурина; под ред. к.п.н. М.В.Моисеевой. – М.: Издательский дом «Камерон», 2004. – 216 с.

2.     Морзе Н.В. Інформатика: експериментальний підручник для 10 класу / Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська; під ред. Н.В. Морзе. – К.: Вид. Корбуш, 2008. – 592 с.: іл.

3.     Морзе Н.В. Зошит з інформатики до експерим. підруч. для 10 кл. заг.-осв. закладів / Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська; під ред. Н.В. Морзе. – Ч. 1. – К.: Вид. Корбуш, 2008. – 128 с.: іл.

4.     Морзе Н.В. Зошит з інформатики до експерим. підруч. для 10 кл. заг.-осв. закладів / Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська; під ред. Н.В. Морзе. – Ч. 2. – К.: Вид. Корбуш, 2008. – 112 с.: іл.

5.     Морзе Н.В. Інформатика. 10 клас [Електронний ресурс] / Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. – К.: ДП „ІПІТ”, Вид. Корбуш, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см.

6.     Постанова Кабінету міністрів України від 28 серпня 2003 року № 1378 „Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками” // Урядовий кур’єр. – 4.09.2003. – №164.