Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2021 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Конференція "Технології інтелектуальної діяльності" лютий 2009

Відділення психології, дефектології та вікової фізіології АПН України

Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України
(лабораторія нових інформаційних технологій навчання)

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору АН України
(відділ інформаційних та інноваційних технологій в освіті)

Мала Академія наук учнівської молоді Міністерства науки і освіти України

Київський палац дітей та юнацтва

Тези доповідей

Міждисциплінарної науково-практичної конференції

Технології інтелектуальної діяльності" (лютий 2009 р.)
(Тези друкуються в авторській редакції)

Фархутдінова Ю. Н. Вплив музичного тренінгу на процес спілкування сучасних підлітків

Шевцов А.Г., Дітковська Л.А. Технологія дистанційної освіти в навчально-реабілітаційному просторі навколо осіб з обмеженнями життєдіяльності

Олексенко В.М. Розвивальні інноваційні технології в процесі дистанційного навчання

Гороховський О.І., Трояновська Т.І. Інформаційна технологія побудови адаптивної системи дистанційного навчання

Астахов В.М., Пузь І.В. Дистанційне навчання як форма освіти сучасної людини

Колісник Л.О. Психологічний аспект розвитку дистанційного навчання

Пірко М. В. Розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації навчання

Самошкіна Л. М., Самошкін І. С. Розвиваючі можливості мультимедійного курсу «психодіагностика»

Шишкіна М.П. Роль засобів управління знаннями у формуванні сучасного освітнього середовища

Вембер В.П. Місце та роль електронного підручника в навчально-методичному комплекті для загальноосвітньої школи

Назар М.М. Особливості психологічного впливу навчання в мережі Інтернет на працівників ВНЗ

Романюк Л.В. Становлення цінностей у контексті розвитку особистості в сучасному освітньому просторі

Михалевич В.М., Крупський Я.В. Методика створення генераторів завдань з математики

Смульсон М.Л. Інтелект сучасної успішної людини: структура, функції, розвиток

Бакуліна Н.В. Дистанційне навчання мови іврит: до постановки проблеми

Мельник О.А. Психологічна реконструкція образу людини в ментальному просторі княжої доби

Чумак В.В. Розв’язування креслярських задач (по темі „перерізи та розрізи”) підлітками на комп’ютері

Кухаренко В.М. Сучасні технології дистанційного навчання

Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. Методологія проектування дистанційного курсу

Семків І. Оптимізм як чинник соціальної активності студентської молоді

Дітюк П.П. До поняття готовності

Дідковський С.В. Принцип двойного понимания схем в оргпроектировании

Цап В.Й. Модель учня як базовий компонент інтелектуальних навчальних систем в дистанційному навчанні

Гордєєва Ж.В. Діалогічність наукового мовлення психолога як передумова ефективного наукового спілкування

Назарук Н.В. Психологічні обриси розвитку інтелекту особистості: теоретичний аспект

Кузьмінська О.Г. Розвивальне дистанційне навчання: проектування та досвід впровадження

Ільіна Ю.М. Психологія успіху - онтологія проблематики

Рузін І.Г. Общие рекомендации по составлению электронных учебников

Машбиць Ю.І. Технологія навчання (загальна характеристика)

Бугайова Н.М. Особливості спілкування в Інтернет просторі (віртуальні романтичні стосунки)

Пов’якель Н.І. Психотехнології саморегуляції професійного мислення психолога-практика та його розвитку

Носенко Е.Л., Аршава І.Ф., Кутовий К.П. Комп’ютерне моделювання ситуації стресу неуспіху та параметри його розпізнавання

Березіна О.О. Дискримінація за віковою ознакою: ейджизм у пізньому віці

Стерденко С.М. Школа як осередок формування медіа-освіти

Висідалко Н.Л. Інтелектуальні дії у процесі навчання студента

Гісем Т.О. Сімейні конфлікти

Гренюк Л.С. Мотивація у розвитку особистості як ефективний компонент інтелектуального розвитку студентів-сурдопедагогів.

Горлачов О.С. Вибір форми спілкування як показник рівня інтелектуального розвитку осіб з вадами слуху

Байсара Л.І. Структура і організація матеріалу в тестах на оцінку володіння іноземною мовою

Петроє О.М. З досвіду реалізації очно-дистанційного курсу «Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні»

Орап М. Мовлення та вербальний інтелект дітей молодшого шкільного віку

Кальной С.П. Віртуальна школа МАН – інструмент побудови розвивального навчального середовища учнів в їх позашкільній діяльності

Стрижак О.Є. Комп’ютерні тезауруси як технологічна платформа створення авторських методик викладання предметних дисциплін

Востров Г.M., Малахов Е.В., Павлов О.А. Телекомунікаційні технології формування творчих колективів

Сагань І.А. Відповідальність як інструмент роботи практичного психолога з клієнтами (результати опитування)

Савченко М.В. Вплив динамічного рейтингу на учбовий процес

Савченко М.В. Розробка конспекту лекцій для аудіоплеєра

Російчук Т.А. Психологічні універсалії в умовах нової комунікативної реальності

Носенко Е.Л. Методологічні основи розробки тестових завдань для автоматизації модульного контролю знань студентів

Балл Г.О. Інтелектуальна культура осіб і спільнот у контексті раціогуманістичного світогляду

Чепелєва Н.В. Читання як чинник інтелектуального розвитку особистості

Губенко О.В. Методологічні принципи розгляду проблеми творчої інтелектуальної обдарованості

Курбанов Ф.И.,Мамедова Н.Г. Оценка знания с помощью системы человек-компьютер и современная методика организации обучения в высшей школе

Кихтюк О.В. Оксфордські дебати як ефективний інтерактивний тренінг формування толерантності

Лавриненко О. Психолінгвістичний аналіз мовної особистості студентів

Ширяєва Т.М. Психолінгвістична модель розвитку пізнавальної сфери студентів в умовах оволодіння іноземною мовою

Туров М.П. Вдосконалення комп’ютерних програм для підтримки процесу створення високоефективних винаходів

Зарецька О.О. Категорія «ситуація» у технологіях інтелектуальної діяльності

Засєкіна Л.В. Психологічні детермінанти академічної успішності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП)

Наконечна М. Социальный интеллект и помощь другому

Гудінова І.Л. Блог як ресурс життєтворчості та самопрезентації

Зазимко О.В. Особенности самовыражения посредством презентации другого

Левін В.І. Принципы дистанционного обучения

Крилова-Грек Ю.М. О психолингвистических особенностях обучения иностранному языку взрослой аудитории

Климчук О.О. Інтелектуальна складова самостійності як показник професійної підготовки майбутнього сурдопедагога

Тимофієнко Н.В. Спілкування як інтелектуальна готовність студентів до професійної діяльності

Чекстере О.Ю. Ролева гра в комп'ютерно-ігровій діяльності дошкільників

Кузнєцова І.В. Розвиток ментальної моделі світу засобами середовища Інтернет в ранній юності

О.В.Завгородня Гендерні аспекти оцінки художньої оригінальності твору

О.Гірченко Трансформація традиційної гри в комп’ютерну ігрову діяльність

В.В.Камишин, Б.М.Герасімов Застосування інтелектуальних навчаючих систем для сприяння розвитку обдарованої особистості

Кондратенко Л.О. Психологічні особливості інтелектуальної діяльності дитини в кібер - просторі

Мединцев В.А. Интеллект в системе культурных пространств личности

Винославська О.В. Дистанційне навчання з “людських стосунків” як перспективна форма підвищення комунікативної компетентності керівників

Коміссарова О.Ю. Роль психологічної комфортності в забезпеченні ефективності навчального середовища

Запропоновані майстер-класи

Сучасні технології дистанційного навчання (2 г.)
Кухаренко В.Н., НТУ "Харківський політехнічний інститут"

Формування психологічних компетенцій – психологія успіху (50 хв.)
Ільіна Ю.М., Інститут психології ім.Г.С.Костюка (Київ)

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2021. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.