Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 20 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Наукові публікації

УДК 159.922.72

Анотація

У статті проаналізований феномен мудрості як психологічної засади  достойного життя, прийняття адекватних рішень, здійснення достойних учинків, неруйнівної, прогностично обґрунтованої  діяльності. Мудрість тлумачиться як властивість когнітивної системи, в основі якої лежить кристалізований, культурно обумовлений інтелект.

УДК 159.98:37 Лотоцька Юнона Мікаелівна, кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Анотація

У статті представлена коротка антологія вивчення питання успішності, розроблене автором поняття успіху, обґрунтована пряма між успішністю і діяльністю інтелектуальних структур. Коротко описані основні етапи експерименту «Психологія життєвої успішності і невдачі».

В основі статті лежить опис психологічних перешкод у процесі особистісних трансформацій. Платформою для управління змінами у дорослих ми вважали алгоритм, описаний Прохазка і Норкроссі, Е.Кюблер-Росс (адаптація Ю.Лотоцької). Виділено та описано 7 етапів проходження перешкод - від вибору ідеї-еталона до усвідомлення - дозволу: «Ідея», «Швидка перемога», «Крах», «Страх. Поворотна тяга»,« Мотиваційне покидання »,« Усвідомлення »,« Дозвіл ».

УДК 159.9:004.738.5 Назар Максим Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Анотація

Можливості психологічного впливу групової психологічної роботи, що нині активно поширюється в світі загалом і в Україні зокрема, на психологічний стан тих, хто навчається, повинні бути досліджені та описані. Мета дослідження – виявлення ефективності психологічного впливу групової психологічної роботи для оптимізації психологічного стану молоді. Основними методами дослідження є теоретичний аналіз найбільш сучасних наукових джерел з відповідної тематики, проведення групової психологічної роботи і аналіз отриманих результатів з використанням методів математичної статистики. Доводиться, що групова психологічна робота є ефективною і має значні можливості для оптимізації психологічного стану молоді.

Ключові слова: групова психологічна робота, мережа Інтернет, особистість.

УДК 159.98:37  

Анотація

Статтю присвячено визначенню концептуальних засад розвитку інтелекту дорослих в умовах віртуального освітнього простору з урахуванням  вікових особливостей зрілого та похилого віку. Психологічне вивчення інтелектуального розвитку  у віртуальному освітньому просторі передбачає розгортання дослідження у проектувально-технологічній парадигмі. Проектування розвитку і саморозвитку потребує його узгодження з основними психологічними закономірностями  досліджуваного віку та відповідними  психічними новоутвореннями. Відповідно, принципова недослідженість дорослого та похилого віку в цьому плані вимагає інтерпретації  та узагальнення експериментальних і психологічних досліджень специфіки інтелекту дорослих і старих людей.

Ключові слова:  віртуальний освітній простір, дистанційна освіта, інтелектуальний розвиток,  дорослі,  тренінг інтелекту

КАТЕГОРІЯ РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ УДК 159.953.5 Смульсон Марина Лазарівна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Анотація

В статті розглянуто сучасні підходи до тлумачення категорії розвитку. Показане підгрунтя відповідних підходів, серед яких становлення постнекласичної методології, акцент сучасної психології на індивідуальній траєкторії розвитку, авторстві власного життя, а також на розвиткові упродовж усього життя, специфіка розвитку в дорослому та похилому віці, зміна стандартних соціальних ситуацій розвитку. Проаналізовано місце розвитку в системі споріднених психологічних понять. Розглянуто гетерохронію розвитку, особливо у дорослому віці, регрес як розвиток, відмінності поняття «розвиток» від «особистісного зростання».

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2023. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.