G.S. Kostyuk Institute of Psychology, NAES of Ukraine