Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТНЖурнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 15 березня 2019 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Успішність особистості: потенціал та обмеження" 2010

Відділення психології, дефектології та вікової фізіології АПН України

Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України
(лабораторія нових інформаційних технологій навчання)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Успішність особистості: потенціал та обмеження"

(тези друкуються в авторській редакції)

Мороз Р.А. Програмування життєвого успіху особистості засобами батьківського наративу

Чернобровкіна В.А. Мотиваційно-потребові та ціннісні передумови прагнення особистості до успіху

Кочарян О.С., Фролова Є.В., Санжаровська Н.В. Взаємозв'язок стильових особливостей сприйняття із успішністю навчальної діяльності студентів

Коваленко-Кобилянська І.Г. Особливості сприйняття успішності у період пізнього геронтогенезу (85-108)

Ортікова Н.В. Конкурентноздатний психолог – успішний психолог

Вус В.І. Сучасні наукові уявлення щодо змісту та формування ціннісних орієнтацій особистості

Кириченко В.В. Ситуативна зміна суб’єктної активності особистості

Назаренко Л.М. Фактори успішної управлінської діяльності з огляду на євроінтеграційні процеси в системі загальної середньої освіти

Кузьмінська О.Г. Акмеологія як складова підвищення якості освіти та забезпечення професійного успіху

Наконечна М.М. Успішність у вищій школі та розвиток особистості

Агачева Ю.А. Атракція як один з чинників успішності особистості педагога

Чепелева Н.В. Жизненный успех как нарратив

Чернобровкін В.М. Ефективність педагогічних рішень як показник успішності вчителя

Чумак В.В. Розв’язування психологічних задач (з дисципліни „вікова психологія”) студентами ВНЗ на комп’ютері

Дідковський С.В. Стратегії формування успішності суб'єкта діяльності

Дитюк П.П. Формирование готовности к учебной деятельности

Хаустова О.В. Розвиток духовного потенціалу вчителя як умова успішності його виховної діяльності

Иванченко А.А. Период студенчества в парадигме креативного саморазвития

Кохан Я.О. Об’єктивне та соціокультурне в понятті успішності

Колісник О.П. Духовний саморозвиток особистості в сучасних обставинах

Кондрашихина О.А. Устойчивость к условиям неопределенности как фактор профессиональной успешности психолога

Лебединська І. Культурно-психологічна інтерпретація феномена особистісної успішності.

Назарук О.М. Теоретичний аналіз передумов успішності професіонала в умовах підвищених ризиків

Остафійчук Т.В. Мотиваційні умови успішної реалізації управлінських рішень

Подкоритова Л.О. Успішна та неуспішна особистість: спроба подолання дихотомії

Сагань І.А. Оптимальний рівень відповідальності як передумова успішного подолання особистістю складних життєвих ситуацій

Самошкина Л.Н. Участие студентов в разработке дистанционного курса как способ повышения их личностной успешности

Штанько Н.А. Наявність лідерських якостей як один з факторів успішної управлінської діяльності в системі МВС

Смульсон М.Л. Готовність до саморозвитку як психологічна умова успішності

Варбан Є.О. Формування психологічної компетентністі особистості як умови успішного подолання життєвих криз

Варга В.С. Успішність і етнокультурна адаптація дитини до школи

Завгородня О. Успішність особистості в контексті проблеми моральнісного розвитку

Алєксєєва А.В. Особистісні виміри професійної успішності: гендерний аспект

Авдеева И. Н., Пономаренко И. Л. Образование взрослых: профпереориентация

Бабиянц К.А. Компетентность и психофизиологические особенности руководителей жилищно-коммунального хозяйства как показатели профессионально-предметной успешности деятельности

Бабина Т.Г., Єршова О.П. Успішність як багатовимірний феномен

М.В.Бадалова К вопросу об интеллектуальной успешности психолога

Березіна О.О. Творчий розвиток у старості як фактор збереження життєдіяльності особистості

Бессонова Т.І. Пошук і моделювання морально-етичних стандартів батьківства

Бідюк І.А. Гендерні особливості успішності особистості

Демчук О. Вивчення деяких індивідуальних особливостей формування стану «вивченої безпорадності» у школярів підліткового віку

Дутко Ю.В. До проблеми вивчення виконання конвенційних ролей як засобу долання агресивності підлітка

Дзюбко Л.В. Успішність переходу від молодшої до середньої освітньої ланки як психолого-педагогічна проблема

Гриценок Л.І. Сформованість мотивів навчання майбутніх правознавців як умова досягнення успіху в професійній діяльності

Ільіна Ю. М. Психологічна модель успішности у кризові періоди суспільства

Колотилова И.В. Возможности использования компьютерных игр для развития успешности личности

Косар У.Б. Взаємовплив професійної самосвідомості керівника та рівня успішності його управлінської діяльності

Козловська Е.В. Феномен психологічної готовності молодого подружжя до гармонізації стосунків

Кучеренко Є.В. Проблема взаємозв'язку суб'єктивної та об'єктивної успішності вчителя

Ложкін Г. В. Психологічний потенціал успішної особистості

Максименко С.Д. Теоретико-методологічні засади прогнозування навчальної успішності

Медвин Ю.А. Новые веяния в психологии развития личности. Неоинтегральность и системный подход как помощь в развитии успешности личности

Орехівська Н. Біографічне дослідження зв’язку між академічною та професійною успішністю

Пушонкова О.А. Почуття сенсу як стан успішності

Романенко О.В. Передумови формування особистісної успішності студентів у процесі професійної підготовки

Російчук Т.А. Детермінанти успішності у вихованні особистості

Руденко С.В. К проблеме успешности последипломной подготовки специалистов (на примере студентов, получающих психологическое образование)

Семиліт М .В. Психологічні умови успішності особистості

Шевченко М.В. Надситуативність як чинник творчого потенціалу особистості у розвитку фотомистецтва

Синєбрюхов Ю.Б. Особистість: варіант інтерпретації

Снісаренко А.Г. Самооцінка як чинник, що визначає успішність професійної діяльності начальника караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

Соколов А.Є. Підтримка мотивації навчання у комп’ютеризованих системах

Тарасенко Н.В. Готовність до шлюбно-сімейних стосунків – складова успішності сучасної студентської молоді

Яцина О.Ф. Феномен успішності педагога

Цап В. Й., Коміссарова О.Ю., Депутат В. В. Психологічні передумови успішності учіннєвої діяльності у дистанційному навчанні

Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Особистість як інтегративна якість особи

Біла І.М. Творчість суб’єкта як передумова досягнення успіху

Чеботарьова А.І. Продуктивні та стильові аспекти успішності діяльності

Кресан О.Д. Успіх як подія: особистісний аспект

Нагірна О.О. Новітні технології розвитку успішності: бізнес тренінги як інструмент формування лояльності персоналу у комерційних організаціях

Угрин О.Г. Успішність як фактор самореалізації особистості

Медведева Н.В. Створення ситуації успіху на заняттях образотворчою діяльністю молодших школярів

Балаба С.О. Умови розвитку професійної успішності учителя

Гаврилова Н.В. Особливості ідентифікації молодших школярів з вчителем

А. Жовнірук Особливості успішності мнемічної діяльності студентів

Бугайова Н.М. Особливості соціальної взаємодії в кіберпросторі та ризики віртуального середовища

Кокойло Ю.О. Ставлення майбутніх вчителів до власного здоров’я як фактор успішності їх особистості

Кузьменко В. Принципи розвитку індивідуальності майбутнього психолога як умова успішності навчання

Ловка О.В. Фактори ефективності групової проектної діяльності студентів

Міляєва В. Р. Розвиток особистісного потенціалу в програмі психологічного супроводу підвищення фахової кваліфікації державних службовців

Темрук О.В. Особистісна зрілість майбутнього вчителя як передумова його успішної професійної діяльності

Зарецкая О.А. О некоторых психологических факторах успешности личности в риэлторской деятельности

Кухарук О.Ю. Етнонаціональна ідентичність як чинник успішності особистості

Бевзюк І. М. Комунікативна компетентність як складова успішності майбутніх працівників органів прокуратури

Горянська А.М. Розвиток толерантності студентів - майбутніх вчителів як один з шляхів підвищення їх особистісної та професійної успішності

Грищенко В. Професійне самовизначення старшокласника в координатах його ціннісної спрямованості

Мізерна О. О., Зінченко Л. М. Уявлення про успішність учителя сучасних старшокласників

Огороднійчук З.В., Афузова Г.В. Структура професійної спрямованості майбутнього спеціального психолога

Сагайдак С.П. Професійне спілкування як складова успішності майбутнього психолога

Андріяшина Н.В. Успішність роботи шкільного психолога з батьками учнів

Долинська Л.В. Діалогічна взаємодія викладача зі студентами як умова успішності в діяльності майбутнього вчителя

Гавриловська К.П. Мотивація соціальної самореалізації як передумова успішності працівників сфери державного управління

Гріньова О.М. Формування професійної самосвідомості майбутніх педагогів як передумова успішності їх професійної діяльності

Гукова А. Емоційна саморегуляція як умова успішної діяльності майбутнього психолога

Кіясь А.В. Ефективність копінг-поведінки вчителів як умова успішності їх діяльності

Козачук С.А. Психологія успіху людини сучасності - типового представника масової культури

Лисянська Т.М. Основні підходи до вивчення когнітивного розвитку молодших школярів

Матяш-Заяц Л.П. Конфліктна компетентність у ранньому юнцькому віці як передумова успішності особистості

Орлова О.В. Вивчення пошукової активності в учнів молодших класів

Свинарчук Н.В. Демократичний стиль спілкування як умова успішної взаємодії викладачів і студентів

Воронюк І.В. Успішність викладацької діяльності як фактор психолого-педагогічного впливу вчителів на учнів

Курбанов Ф.И., Мамедова И.Г. Неопределенности информации, форма мышления и факторы определяющие успешность личности.

Низовець О.М. Сутність та зміст поняття соціально-психологічної компетентності неповнолітніх засуджених.

Строяновська О.В. Професійна творчість як фактор успішності майбутніх викладачів вищої школи.
 

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2019. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.