Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Ви тут:

Запрошуємо взяти участь у наших безкоштовних дистанційних тренінгах: http://moodle.newlearning.org.ua/

Готується до друку черговий номер електронного наукового фахового видання ЛСІТН (Категорія Б). Журнал є наукометричним (база даних Index Copernicus International). Додатково, статті журналу індексуються у Google Scholar. Статті приймаються до 1 березня 2023 року (черговий номер)вітаються англомовні.

Про лабораторію

Image: 

Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання працює на передньому краї сучасної психолого-педагогічної науки, досліджує психологічні проблеми проектування і використання комп'ютерних навчальних систем. Лабораторію було створено в 1972 році з ініціативи академіків В.М. Глушкова і Г.С. Костюка на базі дослідницької групи, яка спільно із співробітниками Інституту кібернетики АН УРСР розробляла проблему підготовки непрофесійних користувачів ЕОМ. Фундатором лабораторії та її незмінним завідувачем з 1972 по 1995 рр. був доктор психологічних наук Юхим Ізрайлевич Машбиць. Під його керівництвом була підготовлена серія посібників для користувачів, створена мова програмування РЯОД, яка набула широкого розповсюдження в Україні і за кордоном.

В лабораторії розроблено психологічну концепцію навчання як управління учбовою діяльністю. Ця концепція стала теоретичним підґрунтям нового підходу до технології навчання і встановлення співвідношення між теорією навчання і його технологією, були проаналізовані специфічні особливості нових інформаційних технологій навчання. Створено також концепцію ієрархічного проектування нових інформаційних технологій навчання (Ю.І.Машбиць). На її основі розроблено експериментальні навчальні системи і методичні посібники, призначені для розробників комп'ютерних навчальних систем різного типу, від систем першої генерації до гіпертекстових навчальних систем.

Підготовлено методичні посібники для вчителів, зокрема, з основ нових інформаційних технологій навчання, проектування гіпертекстових та інтелектуальних навчальних систем, а також систему для навчання проектування текстів.

У 1993-2003 рр. лабораторія розробляла проблему психологічних механізмів навчання, які розкривають взаємовідношення між комп'ютером і учнями на рівні діяльності, здійснюваної учнем і змодельованої комп'ютером. Основну увагу приділено механізмам зворотного зв'язку, довизначення учбової задачі, а також психологічному механізму динамічного розподілу функцій між учнем і вчителем (комп'ютером).

У 2004-2007 рр. лабораторія розробляла проблему підготовки вчителів до ефективного застосування телекомунікаційних технологій у навчальній діяльності. Проаналізовані теоретичні аспекти впливу телекомунікаційних мереж на систему освіти, обґрунтувані теоретико-методологічні засади дослідження проблеми підготовки вчителів до ефективного застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі, визначений навчальний потенціал комп`ютерного гіпертекстового середовища, утвореного за допомогою сітьових технологій. Розглянуто психологічні засади використання Інтернету як засобу підвищення кваліфікації вчителів, проблеми організації тренінгів і консультування вчителів в умовах Інтернету. За результатами дослідження видано навчально-методичний посібник «Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі: психолого-педагогічні аспекти». (Київ, «Педагогічна думка», 2008).

У 2008 році лабораторія розпочала дослідження психологічних засад ефективності дистанційного навчання (див. публікації).

У 2008-2011 рр. проведено дослідження психологічних засад ефективності дистанційного навчання, за результатами якого у 2012 році видано монографію «Дистанційне навчання: психологічні засади» (за редакцією М.Л. Смульсон).

На базі лабораторії у 2009 р. проведено Міждисциплінарну науково-практичну конференцію «Технології інтелектуальної діяльності», видається фаховий збірник «Психологічна теорія і технологія навчання» (Серія «Актуальні проблеми психології», Т.8).

У 2012 році лабораторія нових інформаційних технологій навчання розпочала новий напрям - дослідження інтелектуального розвитку дорослих у віртуальному освітньому просторі. Теоретико-методологічний аналіз і розробка концепції дослідження проводиться у таких основних напрямках: проектування технологій розвитку і саморозвитку інтелекту дорослих і людей похилого віку, визначення психологічних механізмів підвищення якості життя дорослих засобами інтелектуального розвитку у віртуальному освітньому просторі, аналіз проектної діяльності як чинника інтелектуального розвитку дорослих у віртуальному освітньому просторі, визначення психологічних особливостей групової роботи у віртуальному освітньому просторі тощо.

На базі лабораторії  проведено серію міжнародних науково-практичних Інтернет-конференцій «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», видаються фахові збірники «Психологічна теорія і технологія навчання» (Серія «Актуальні проблеми психології», Т.8) і електронний журнал «Технології розвитку інтелекту»

Лабораторія плідно співпрацює з Інститутом кібернетики ім. акад. В.М.Глушкова НАН України, Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, кафедрою психології Національного університету "КПІ" та іншими науковими центрами в Україні і за кордоном.

Українська

© Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 2013-2022. Усі права захищено.

Психологія дистанційного навчання; розвиток інтелекту дорослих; інтелектуальний розвиток у віртуальному освітньому просторі.

Копіювання матеріалів з сайту можливе лише за умови розміщення зворотнього посилання на сайт.